Honorary Members

Toshiaki ABE

Kai-Ping CHANG

Tateki FUJIWARA

Kazuhiro HAGINOYA

Hideji HATTORI

Shinichi HIROSE

Yong-Seung HWANG

Iekazu IINUMA

Yushi INOUE

Tatsuro IZUMI

Jun KOHYAMA

Toyojiro MATSUISHI

Hisao MIURA

Masashi MIZUGUCHI

Yoshiya MURASHIMA

Toshisaburo NAGAI

Nobukazu NAKASATO

Shin-ichi NIIJIMA

Hirokazu OGUNI

Yoko OHTSUKA

Marilyn ORTIZ

Taisuke OTSUKI

Haruo SHINTAKU

Kenji SUGAI

Satoshi TAKADA

Yoshihiro TAKEUCHI

Kazuyoshi WATANABE

Tsunekazu YAMANO

Hitoshi YAMAMOTO

Yasuko YAMATOGI